Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B2B van Rol Techniek Benelux B.V., versie 2014

Artikel 1. Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Rol Techniek Benelux B.V. en de zakelijke afnemer voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rol Techniek Benelux, voor de uitvoering waarvan door Rol Techniek Benelux van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
4. Indien Rol Techniek Benelux met afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/orders/prijzen
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
2. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een (rechts)persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de (rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3. Overeenkomsten waarbij Rol Techniek Benelux partij is, gelden eerst als gesloten nadat Rol Techniek Benelux schriftelijk een order/bestelling van afnemer heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door Rol Techniek Benelux aan afnemer;
4. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuurdatum;
5. Bestellingen kunnen telefonisch, per fax, per e-mail en per gewone post geschieden;
6. De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, verzekering, exclusief verzend-, vracht-, verpakkings- en orderkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
7. Rol Techniek Benelux mag na 30 dagen prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden;
8. Rol Techniek Benelux is gerechtigd ieder jaar de prijzen aan te passen;
9. Rol Techniek Benelux kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden

Artikel 3. Verplichtingen afnemer
1. Afnemer is gehouden om alle bescheiden welke Rol Techniek Benelux naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Rol Techniek Benelux te stellen. Rol Techniek Benelux bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
2. Afnemer dient dan ook gebruik te maken van het door Rol Techniek Benelux aangeleverde orderformulier en dit goed te controleren voordat het wordt ingediend.
3. Afnemer staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rol Techniek Benelux verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4. Ook verkeerde metingen zijn voor risico van afnemer.
5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt heeft Rol Techniek Benelux het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Rol Techniek Benelux – bij de afnemer in rekening te brengen.
6. Afnemer vrijwaart Rol Techniek Benelux voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
7. Eventueel door Rol Techniek Benelux gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade aan de zijde van Rol Techniek Benelux, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de afnemer van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, komen voor rekening en risico van afnemer.
8. Bij verkeerde montage door afnemer dienen voorrijdkosten en uurloon te worden voldaan.
9. De afnemer dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de Rol Techniek Benelux overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 4. Levering en risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze zaken aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derde worden gebracht;
2. Indien Rol Techniek Benelux voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van afnemer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Rol Techniek Benelux is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan afnemer plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
4. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Rol Techniek Benelux deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
5. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Rol Techniek Benelux gerechtigd de materialen op te slaan voor rekening en risico van afnemer;
6. Indien Rol Techniek Benelux een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient afnemer Rol Techniek Benelux schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;
9. Rol Techniek Benelux is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Rol Techniek Benelux is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren;

Artikel 5. Monsters/afbeeldingen
1. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen kleuren, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;
2. Is aan afnemer een proefmonster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;
3. De door Rol Techniek Benelux op verzoek van afnemer toegezonden proefmonsters kunnen niet worden geretourneerd. Rol Techniek Benelux brengt de toegezonden proefmonsters volledig bij afnemer in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
4. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
– afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %;
– de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten.

Artikel 6. Onderzoek, reclames
1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren tevens binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Rol Techniek Benelux te worden gemeld;
3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte materialen. Wenst afnemer gebrekkige materialen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rol Techniek Benelux. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking;
4. Indien een klacht gegrond is, zal Rol Techniek Benelux het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Rol Techniek Benelux is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde;
5. In geval van vervanging dient afnemer het onderdeel in het geheel en onbeschadigd te retourneren. Indien afnemer niet tijdig en correct retourneert wordt het onderdeel alsnog gefactureerd.
6. Reclames over de factuur dienen binnen 10 dagen na factuurdatum bij Rol Techniek Benelux worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.
7. Afnemer is gehouden om te allen tijde eerst contact op te nemen met Rol Techniek Benelux wanneer er klachten zijn en in geen geval zelf te (laten) herstellen. Contact kan plaatsvinden via service@roltechniek.com. Indien Rol Techniek Benelux geen mogelijkheid tot onderzoek krijgt vervallen alle rechten.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Rol Techniek Benelux aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
2. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 8,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
3. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van afnemer tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van afnemer zijn de vorderingen van Rol Techniek Benelux op afnemer onmiddellijk opeisbaar;
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8. Incassokosten
1. Indien afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00, tenzij de daadwerkelijk gemaakte kosten aantoonbaar hoger uitvallen, in welk geval de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd worden;
2. Slechts in geval rechtens aantoonbaar sprake is van een afnemer in de hoedanigheid van natuurlijk persoon zal voor de buitengerechtelijke incassokosten worden gerefereerd aan het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten 2012

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Rol Techniek Benelux geleverde materialen blijven eigendom van Rol Techniek Benelux totdat afnemer alle verplichtingen uit alle met Rol Techniek Benelux gesloten overeenkomsten is nagekomen;
2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende materialen te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de Benelux of op enige andere wijze te bezwaren;
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Rol Techniek Benelux zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
4. Door Rol Techniek Benelux geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
5. Voor het geval dat Rol Techniek Benelux zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Rol Techniek Benelux of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rol Techniek Benelux zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.[/vc_column_text]

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
1. Rol Techniek Benelux is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Rol Techniek Benelux ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
2. Voorts is Rol Techniek Benelux bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Rol Techniek Benelux op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Rol Techniek Benelux de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. Rol Techniek Benelux behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Annulering
1. Indien afnemer, nadat een overeenkomst met Rol Techniek Benelux tot stand is gekomen en voordat Rol Techniek Benelux aan afnemer heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij afnemer in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;
3. Indien afnemer inmiddels de orderprijs, geheel of gedeeltelijk, aan Rol Techniek Benelux heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan afnemer minus 10 % zorggedragen.

Artikel 12. (uitsluiting) Garantie
1. Rol Techniek Benelux verleent gedurende 2 jaren (fabrieks)garantie tot een maximale maat van omlijsting. Op de prijslijsten staan de maximale maten vermeld waarop garantie kan worden verleend.
2. Yana plus stoffen kunnen altijd schulpen en dat valt buiten de garantie.
3. In geval van nalevering kan er een klein kleurverschil bestaan: dit valt buiten de garantie.
4. Deze garantie is beperkt tot:
– fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik;
– leveringen aan afnemers in de EU;
– de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;
– tot herstel of vervanging van het product.
5. Deze garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
– bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing;
– bij gebruik anders dan in gebruiksaanwijzing wordt aangegeven;
– in geval van opslag anders dan is aangegeven.
– Bij incorrecte montage of plaatsing.
6. Indien afnemer na verloop van één jaar een beroep wenst te doen op de garantie dan worden de voorrijdkosten berekend.
7. Zolang afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Indien Rol Techniek Benelux aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
2. Rol Techniek Benelux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
3. Rol Techniek Benelux is nimmer aansprakelijk (voor schade aan de natuurlijke omgeving) indien afnemer of derden producten geleverd door Rol Techniek Benelux gemorst of overboord gestort worden;
4. Afnemer vrijwaart Rol Techniek Benelux voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan afnemer toerekenbaar is;
5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Rol Techniek Benelux nimmer aansprakelijk;
6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Rol Techniek Benelux nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Rol Techniek Benelux bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Rol Techniek Benelux steeds de bedoeling van afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt;
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden slechts niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rol Techniek Benelux.

Artikel 14. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Rol Techniek Benelux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rol Techniek Benelux niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rol Techniek Benelux, poststakingen, verkeersopstoppingen, stroom-/computerstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
3. Rol Techniek Benelux heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Rol Techniek Benelux zijn verbintenis had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zoveel Rol Techniek Benelux ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rol Techniek Benelux gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
1. Rol Techniek Benelux behoudt zich zich de alle intellectuele eigendomsrechten voor;
2. Alle door Rol Techniek Benelux geplaatste digitale informatie, databanken, alsmede verstrekte brochures, catalogi, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Rol Techniek Benelux, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Rol Techniek Benelux worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Handelingen in strijd met het voorgaande worden beboet met een bedrag ad € 1500,– per inbreuk.

Artikel 16. Emballage
1. Alle emballage dient door afnemer conform de wettelijke voorschriften en specifiek met inachtneming van de milieuvoorschriften te worden afgevoerd c.q. vernietigd;
2. Bij retourzending dient het product zorgvuldig te worden ingepakt in de originele verpakking. Bij beschadiging wegens retourverzending komen de kosten voor rekening van de verzender.
3. Indien afnemer niet voldoet aan het bovenstaande en Rol Techniek Benelux wordt met ongereinigde emballage belast, dan worden alle kosten van herstel, vervanging en reiniging volledig bij afnemer in rekening gebracht.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht
1. De rechter in de vestigingsplaats van Rol Techniek Benelux is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Rol Techniek Benelux het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen Rol Techniek Benelux en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Visit Us On Youtube